سـ کـــــوتـ‌‌‌‌‌ــــــ ثــانیـــ ـــه هـا

گاهی سکوت باید کرد و در پس دیوار ثانیه ها سر بر شانه های زخمی عشق آماده برای ذبحی عظیم به فراسوی افق خیره باید شد... گاهی سکوت باید کرد ...